Statut

Na temelju članka 11.Zakona o Udrugama (“Narone novine” br.88/01) Sabor “Livanjske zajednice- Zagreb”, održan 14.studenog 2003 godine donio je

S T A T U
“LIVANJSKE ZAJEDNICE – ZAGREB”

OSNOVNE ODREDBE

članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja, zastupanju , znaku, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti rada udruge, članstvu i članarini, pravima obavezama i stegovnoj odgovornosti članova, untarnjem ustroju, tjelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora, i opozivu, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s imovinom; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

članak 2.
Naziv Udruge je : “LIVANJSKA ZAJEDNICA- ZAGREB”.
Sjedište udruge je u Zagrebu.
Zajednica djeluje na području Grada Zagreba.

članak 3.
Livanjska zajednica Zagreb je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Livanjska zajednica Zagreb je neprofitna pravna osoba.

članak 4.
Zajednica ima znak.
Znak Zajednice je : Dvobojno polje u sredini preko kojeg je oslikan spomenik koji se nalazi u Livnu, a u pozadini se nalazi samostan Gorica i Weis kula.

članak 5.
Zajednica ima pečat.
Pečat Zajednice je : okruglog oblika, promjera 3 cm s dvostrukim rubom i natpisom uz rub: Livanjska zajednica Zagreb, sa dvobojnim poljem u sredini preko kojeg je oslikan spomenik koji se nalazi u Livnu, a u pozadini se nalazi samostan Gorica i Weis kula.

članak 6.
Zajednicu zastupaju predsjednik i dva dopredsjednika.
Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

članak 7.
Zajednica je osnovana u cilju promicanaja, razvitka, unapređivanja i zaštite povijesnih, kulturnih , gospodarskih i ekoloških vrijednosti Livnjaka.

članak 8.
Djelatnosti Zajednice jesu:
1.     Zaštita i unapređenje povijesnih i kulturnih vrijednosti livanjskog kraja, osobito:
-         prikupljanje,obrada i predstavljanje jezičnih osobitosti livanjskog govora,
-         utvrđivanje arheoloških lokaliteta i njihova zaštita,
-         istraživanje, unapređenje i predstavljanje sakralnog nasljeđa,
-         etnografska arhitektura i etnografija ( očuvanje stare livanjske arhitekture i svih
pripadajućih.predmeta),
-         skupljanje i prezentiranje stare livanjske nošnje,
-         prikupljanje legendi, predaja, priča, anegdota i sl.,
-         povijesna istraživanja (prva pismenost, prvi školovani ljudi i sl.),

2.Očuvanje prirode:
-         izrada ekoloških elaborata,
-         izrada elaborata o uređenju izvora žive vode,
-         organiziranje ekoloških grupa.

3.Gospodarstvo:
-         poticanje privatnog poduzetništva,
-         poticanje poljodjelstva, stočarstva i sl. preko općinskih organa i kreditnih banaka,
-         poticanje na ulaganje,
-         izrada programa o infrastrukturi općine Livno,
-         pokretanje inicijative o denacionalizaciji područja oko Buškog blata i stvaranje uvjeta za
razvoj turizma na istom području.

 

4.Društvene djelatnosti:
-         suradnja s važnim društvenim čimbenicima u Livnu,
-         suradnja s Livnjacima i njihovim društvima izvan Livna,
-         uspostavljanje odnosa sa svim čimbenicima koji mogu biti značajni za Livno,
-         poticanje i organizacija informativne djelatnosti,
-         pomoć socijalno nezbrinutim osobama,
-         organizacija sportskih, zabavnih, kulturnih i drugih aktivnosti,
-         uspostavljanje suradnje s drugim hrvatskim društvima u zemlji i inozemstvu,
-         poticanje osnivanja ogranaka Zajednice Livnjaka u drugim gradovima
Hrvatske.domovine.

članak 9.
Rad Zajednice je javan.
Javnost rada ostvaruje se:
-pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu i značajnim događajima,
-pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
-putem sredstava javnog priopćavanja.

ČLANSTVO

članak 10.
Članom Zajednice može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispuni pristupnicu.
Odluku o primitku u članstvo donosi Izvršni odbor Zajednice.

članak 11.
Zajednica ima redovito i počasno članstvo.
Redoviti članovi mogu postati sve punoljetne i poslovno sposobne osobe, te pravne osobe koje prihvaćaju program rada Livanjske zajednice iz čl.8 ovog Statuta.
Počasni članovi mogu postati sve punoljetne i poslovno sposobne osobe koje su dale svoj doprinos u realizaciji programa rada Livanjske zajednice iz čl.8 ovog Statuta.
Članom se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Zajednice.

članak 12.
Članovima se izdaje članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

članak 13.
Izvršni odbor određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

članak 14.
Prava i obaveze članova su:
-plaćanje članarine,
-raditi na ostvarenju programskih ciljeva zajednice,
-sudjelovanje u radu,
-neposredno ili putem organa upravljanja upravljati zajednicom.

članak 15.
Članstvo prestaje:
-         dragovoljnim istupom,
-         neplaćanjem članarine,
-         isključenjem.
Isključeni član ima pravo prigovora Saboru čija je odluka o isključenju konačna.

članak 16.
Zajednica se može udružiti i u druge asocijacije.
Odluku o udruživanju donosi Izvršni odbor, a verificira Sabor na redovitom zasjedanju.

TIJELA ZAJEDNICE

članak 17.
Tijela zajednice su.
-         Sabor,
-         predsjednik i dva dopredsjednika
-         Izvršni odbor,
-         Nadzorni odbor.

članak 18.
Sabor je najviše tijelo upravljanja Zajednice.
Sabor sačinjavaju svi članovi Zajednice.Sabor se održava svake četri godine a ako se ukaže potreba može se održati i izvanredni Sabor.

 

članak 19.
Sabor Zajednice nadležan je za obavljanje sljedećih poslova:
-         donosi Statut i druge akte Zajednice,
-         donosi poslovnik o radu Sabora
-         bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika i dopredsjednika Zajednice,
-         utvrđuje poslovnu politiku Zajednice,
-         usvaja financijsko izvješće Izvršnog odbora,
-         odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama Zajednice,
-         odlučuje dvotrećinskom većinom o prestanku rada Zajednice,
-         odlučuje o prigovoru protiv odluke Izvršnog odbora o prijemu u članstvo ili o isključenju iz članstva,
-         donosi i druge odluke temeljem Statuta Zajednice.
Sabor saziva Izvršni odbor . Izvršni odbor obavezan je sazvati Sabor ako to zatraži Nadzorni odbor ili 20 redovnih članova Zajednice.
Izvršni odbor dužan je pozive za sjednicu Sabora dostaviti članovima najmanje tri dana prije sjednice.
Ukoliko Izvršni odbor ne sazove Sabor sukladno stavku 2 ovog članka, Sabor mogu sazvati predlagači.
PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

članak 20.
Predsjednika Zajednice bira Sabor Zajednice na mandat od 4 godine. Predsjednik Zajednice je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik:
-         predstavlja i zastupa Zajednicu,
-         pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Zajednice i Izvršnog odbora,
-         brine se o upoznavanju javnosti s radom Zajednice,
-         rukovodi radom Izvršnog odbora,
-         obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima po
ovlaštenju Sabora i Izvršnog odbora.
Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru i Saboru.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuju  dopredsjednici.
Sabor bira dva dopredsjednika na mandat od 4 godine.

 
članak 21.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:
-         na osobni zahtjev,
-         ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Sabora, ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Zajednice.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Sabor.

članak 22.
Dopredsjednici mogu biti razrješeni dužnosti prije isteka mandata na koji su izabrani iz razloga navedenih u članku 21. Odluku o razrješenju dopredsjednika donosi Sabor.

IZVRŠNI ODBOR

članak 23.
Izvršni odbor je izvršno tijelo Zajednice i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Sabora.
Izvršni odbor čine predsjednik i dva dopredsjednika Zajednice te 10 članova koje bira Sabor.
Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovo birani.

članak 24.
Izvršni odbor :
-         priprema nacrt Statuta i drugih akata,
-         saziva sabor, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Sabor raspravlja,
-         izvršava odluke Sabora,
-         prima nove članove Zajednice, te počasne članove,
-         donosi godišnji financijski plan,
-         usvaja godišnje financijsko izvješće,
-         odlučuje o isključenju iz članstva,
-         odlučuje o promjeni adrese sjedišta Zajednice,
-         odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
-         odlučuje o isključenju člana iz Zajednice,
-         ovlašćuje osobe za zastupanje u platnom prometu.

 

članak 25.
Izvršni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR

članak 26.
Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Zajednice.
Nadzorni odbor broji 3 člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i mogu ponovo biti birani na tu funkciju.
Sva tijela i dužnosnici Zajednice dužni su omogućiti nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Zajednice.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

TAJNIK I ZAMJENIK TAJNIKA

članak 27.
Tajnika i zamjenika tajnika bira i imenuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Zajednici.
Tajnik i zamjenik tajnika vode registar članova Zajednice.
MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

članak 28.
Imovinu Zajednice čine:
-         novčana sredstva
-         pokretne stvari
-         nekretnine

članak 29.
Zajednica stječe imovinu:
-         od članarine,
-         dobrovoljnih priloga i poklona,
-         dotacija iz proračuna države i Grada Zagreba,
-         prihoda od vlastite djelatnosti temeljem Zakona o obrtu i Zakona o trgovačkim društvima,
-         iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

članak 30.
Zajednica može osnovati vlastitu tvrtku.
Odluku o osnivanju donosi Izvršni odbor Zajednice a verificira je Sabor Zajednice.

članak 31.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Izvršnom odboru i Saboru na razmatranje i prihvaćanje.

PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

članak 32.
Zajednica prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Zajednice odlukom sabora, odluka se donosi dvotrećinskom većinom nazočnih. Imovina Zajednice po prestanku rada pripada Općini Livno.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

članak 33.
Tumačenje odredaba ovog Statuta  daje Sabor Zajednice a drugih akata Izvršni odbor Zajednice.
Statut zajednice stupa na snagu danom donošenja na Saboru.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Livanjske zajednice donesen na Prvom Saboru Livanjske zajednice 09.veljače 1991.

U Zagrebu, 14.studeni 2003.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

shared on wplocker.com