Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br.74/14) Sabor Livanjske zajednice- Zagreb, održan 10. rujna 2015. godine donosi

S T A T  U T

LIVANJSKE ZAJEDNICE – ZAGREB

(PREČIŠĆENI TEKST)

OSNOVNE ODREDBE

članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja, zastupanju , znaku, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti rada udruge, članstvu i članarini, pravima obavezama i stegovnoj odgovornosti članova, untarnjem ustroju, tjelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora, i opozivu, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s imovinom; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

članak 2.

Naziv Udruge je : LIVANJSKA  ZAJEDNICA  ZAGREB.

Sjedište udruge je u Zagrebu.

Zajednica djeluje na području Grada Zagreba.

članak 3.

Livanjska zajednica Zagreb je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Livanjska zajednica Zagreb je neprofitna pravna osoba.

članak 4.

Zajednica ima znak.

Znak Zajednice je : Dvobojno polje u sredini preko kojeg je oslikan spomenik koji se nalazi u Livnu, a u pozadini se nalazi samostan Gorica i Weis kula.

članak 5.

Zajednica ima pečat.

Pečat Zajednice je : okruglog oblika, promjera 3 cm s dvostrukim rubom i natpisom uz rub: Livanjska zajednica Zagreb, sa dvobojnim poljem u sredini preko kojeg je oslikan spomenik koji se nalazi u Livnu, a u pozadini se nalazi samostan Gorica i Weis kula.

članak 6.

Zajednicu zastupaju predsjednik i četiri dopredsjednika.

Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

članak 7.

Zajednica je osnovana u cilju promicanja, razvitka, unapređivanja i zaštite povijesnih, kulturnih , gospodarskih i ekoloških vrijednosti Livnjaka.

Zajednica djeluje na području ljudskih prava, njegovanje zavičajnog identiteta, kulture i umjetnosti, kulturna baština, zaštite i očuvanja materijalnih kulturnih dobara, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.

članak 8.

Djelatnosti Zajednice jesu:

 1. Zaštita i unapređenje povijesnih i kulturnih vrijednosti livanjskog kraja, osobito:
 2. prikupljanje,obrada i predstavljanje jezičnih osobitosti livanjskog govora,
 3. utvrđivanje arheoloških lokaliteta i njihova zaštita,
 4. istraživanje, unapređenje i predstavljanje sakralnog nasljeđa,
 5. etnografska arhitektura i etnografija ( očuvanje stare livanjske arhitekture i svih pripadajućih predmeta),
 6. skupljanje i prezentiranje stare livanjske nošnje,
 7. prikupljanje legendi, predaja, priča, anegdota i sl.,
 8. povijesna istraživanja (prva pismenost, prvi školovani ljudi i sl.),
 9. organiziranje kulturnih događaja (promocije, izložbe, prezentacije, predavanja)

2.Očuvanje prirode:

 • izrada ekoloških elaborata,
 • izrada elaborata o uređenju izvora žive vode,
 • organiziranje ekoloških grupa.

3.Gospodarstvo:

 • poticanje privatnog poduzetništva,
 • poticanje poljodjelstva, stočarstva i sl. preko općinskih organa i kreditnih banaka,
 • poticanje na ulaganje,
 • izrada programa o infrastrukturi općine Livno,
 • pokretanje inicijative o denacionalizaciji područja oko Buškog blata i stvaranje uvjeta za razvoj turizma na istom području.

4.Društvene djelatnosti:

 • suradnja s važnim društvenim čimbenicima u Livnu,
 • suradnja s Livnjacima i njihovim društvima izvan Livna,
 • uspostavljanje odnosa sa svim čimbenicima koji mogu biti značajni za Livno,
 • poticanje i organizacija informativne djelatnosti,
 • pomoć socijalno nezbrinutim osobama,
 • organizacija sportskih, zabavnih, kulturnih i drugih aktivnosti,
 • uspostavljanje suradnje s drugim hrvatskim društvima u zemlji i inozemstvu,
 • poticanje osnivanja ogranaka Zajednice Livnjaka u drugim gradovima  Hrvatske domovine.

članak 9.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada ostvaruje se:

-pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu i značajnim događajima,

-pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

-putem sredstava javnog priopćavanja.

 

ČLANSTVO

članak 10.

Članom Zajednice može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispuni pristupnicu.

Odluku o primitku u članstvo donosi Izvršni odbor Zajednice.

članak 11.

Zajednica ima redovito i počasno članstvo.

Redoviti članovi mogu postati sve punoljetne i poslovno sposobne osobe, te pravne osobe koje prihvaćaju program rada Livanjske zajednice iz čl.8 ovog Statuta.

Počasni članovi mogu postati sve punoljetne i poslovno sposobne osobe koje su dale svoj doprinos u realizaciji programa rada Livanjske zajednice iz čl.8 ovog Statuta.

Kategorije članstva odlukom utvrđuje Izvršni odbor.

Članom se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Zajednice.

članak 12.

Članovima se izdaje članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

članak 13.

Izvršni odbor određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

članak 14.

Prava i obaveze članova su:

-plaćanje članarine,

-raditi na ostvarenju programskih ciljeva zajednice,

-sudjelovanje u radu,

-neposredno ili putem organa upravljanja upravljati zajednicom.

članak 15.

Članstvo prestaje.

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Član može biti isključen iz članstva ukoliko svojim činjenjem ili nečinjenjem teže povrijedi odredbe Statuta ili nanese težu štetu časti i ugledu pojedinih članova Zajednice ili zajednici u cjelini.

Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Zajednice.

Isključeni član ima pravo prigovora Saboru čija je odluka o isključenju konačna.

Spor/sukob interesa u Zajednici postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Zajednice kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad Zajednice u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Sabor  imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Sabor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

članak 16.

Zajednica se može udružiti i u druge asocijacije.

Odluku o udruživanju donosi Sabor.

TIJELA ZAJEDNICE

članak 17.

Tijela zajednice su.

 • Sabor,
 • predsjednik i četiri dopredsjednika
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor.

članak 18.

Sabor je najviše tijelo upravljanja Zajednice.

Sabor sačinjavaju svi članovi Zajednice.Sabor se održava svake četri godine a ako se ukaže potreba može se održati i izvanredni Sabor.

članak 19.

Sabor Zajednice nadležan je za obavljanje sljedećih poslova:

 • donosi Statut i druge akte Zajednice,
 • donosi poslovnik o radu Sabora
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika i dopredsjednika Zajednice,
 • utvrđuje poslovnu politiku Zajednice,
 • imenuje likvidatora Zajednice
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu,
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama Zajednice,
 • odlučuje dvotrećinskom većinom o prestanku rada Zajednice,
 • odlučuje o prigovoru protiv odluke Izvršnog odbora o prijemu u članstvo ili o isključenju iz članstva,
 • donosi i druge odluke temeljem Statuta Zajednice.

Sabor saziva Izvršni odbor . Izvršni odbor obavezan je sazvati Sabor ako to zatraži Nadzorni odbor ili 30 redovnih članova Zajednice.

Izvršni odbor dužan je pozive za sjednicu Sabora dostaviti članovima najmanje tri dana prije sjednice.

Ukoliko Izvršni odbor ne sazove Sabor sukladno stavku 2 ovog članka, Sabor mogu sazvati predlagači.

U slučaju isteka mandata tijelima i osobama ovlaštenim za zastupanje  Zajednice sjednicu Sabora može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 30 redovnih članova Zajednice upisanih u registar članova prije isteka mandata tijelima Zajednice.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

članak 20.

Predsjednika Zajednice bira Sabor Zajednice na mandat od 4 godine. Predsjednik Zajednice je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Zajednicu,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Zajednice i Izvršnog odbora,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Zajednice,
 • rukovodi radom Izvršnog odbora,
 • ovlašćuje dopredsjednike Zajednice za postupanje iz djelokruga rada Livanjske zajednice
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima po ovlaštenju Sabora i Izvršnog odbora.

Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru i Saboru.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuju  dopredsjednici.

Sabor bira četiri dopredsjednika na mandat od 4 godine.

članak 21.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

 • na osobni zahtjev,
 • ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Sabora, ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Zajednice.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Sabor.

članak 22.

Dopredsjednici mogu biti razrješeni dužnosti prije isteka mandata na koji su izabrani iz razloga navedenih u članku 21.

Odluku o razrješenju dopredsjednika donosi Sabor.

IZVRŠNI ODBOR

članak 23.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Zajednice i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Sabora.

Izvršni odbor čine predsjednik i četiri dopredsjednika Zajednice te 16 članova koje bira Sabor.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovo birani.

članak 24.

Izvršni odbor :

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata,
 • saziva sabor, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Sabor raspravlja,
 • izvršava odluke Sabora,
 • prima nove članove Zajednice, te počasne članove,
 • donosi godišnji financijski plan,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • može kooptirati 2 člana Izvršnog odbora između zasjedanja Sabora koje Sabor potvrđuje,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Zajednice,
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
 • odlučuje o isključenju člana iz Zajednice,
 • ovlašćuje osobe za zastupanje u platnom prometu,
 • osniva Odbore Livanjske zajednice.

članak 25.

Izvršni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR

članak 26.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Zajednice.

Nadzorni odbor broji 3 člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i mogu ponovo biti birani na tu funkciju.

Sva tijela i dužnosnici Zajednice dužni su omogućiti nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Zajednice.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

TAJNIK I ZAMJENIK TAJNIKA

članak 27.

Tajnika i zamjenika tajnika bira Izvršni odbor na prijedlog

predsjednika na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Zajednici.

Tajnik ili zamjenik tajnika odlukom Izvršnog odbora vode registar članova Zajednice.

Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Zajednici, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Zajednici.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                                                        

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

članak 28.

Imovinu Zajednice čine:

 • novčana sredstva
 • pokretne stvari
 • nekretnine

                                               članak 29.

Zajednica stječe imovinu:

 • od članarine,
 • dobrovoljnih priloga i poklona,
 • dotacija iz proračuna države i Grada Zagreba,
 • prihoda od vlastite djelatnosti
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

članak 30.

Zajednica može osnovati vlastitu tvrtku.

Odluku o osnivanju donosi Izvršni odbor Zajednice a verificira je Sabor Zajednice.

članak 31.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Izvršnom odboru i Saboru na razmatranje i prihvaćanje.

PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

članak 32.

Zajednica prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Zajednice odlukom Sabora imovina Zajednice po prestanku rada pripada udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva i djelatnosti, dvotrećinskom većinom nazočnih članova Sabora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

članak 33.

Tumačenje odredaba ovog Statuta  daje Sabor Zajednice a drugih akata Izvršni odbor Zajednice.

Statut zajednice stupa na snagu danom donošenja na Saboru.

U Zagrebu, 10. rujna 2015.